Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Závodní péče

Závodní péče = nově pracovně – lékařské služby

V naší ordinaci nabízíme zajištění pracovně - lékařských služeb pro menší firmy (upřednostňujeme firmy registrovaných pacientů), kategorie 1 - 3. V případě zájmu nás prosím osobně kontaktujte a bude Vám předložen návrh smlouvy a cenová nabídka.


Legislativa:


Od 1.11.2017 vstoupil v platnost nový zákon č.202/2017, kterým se mění stávající zákon č. 373/2011 Sb o specifickým zdravotních službách a také Zákoník práce!!, ze kterého mimo jiné plyne:

 1. Zaměstnavatel je POVINNEN zajistit každému zaměstnanci závodní péči – tedy vstupní, řadové a mimořádné prohlídky. Toto se děje na základě smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a praktickým lékařem. Hrazení těchto služeb je dáno ustanovením ve smlouvě a zákonem není přesně specifikováno – zda zaměstnanec či zaměstnavatel. Prohlídky periodické hradí zaměstnavatel.
 2. Žádný předpis nestanoví výjimku u zaměstnavatelů s menším počtem zaměstnanců nebo u zaměstnavatelů - OSVČ, na které tak plně dopadá nová úprava. Čili vztahuje se na všechny, co mají zaměstnance.
 3. Pravomoc provádět kontroly v oblasti pracovně lékařských služeb mají zejména krajské hygienické stanice (v působnosti zákona o ochraně veřejného zdraví) a inspektoráty práce (v působnosti zákona o inspekci práce). Ve specifických případech jsou oprávněni kontrolu provést i další subjekty (ústřední orgány státní správy, speciální orgány pro hornictví a výbušniny, atp.).
 4. U kategorie 1 (viz níže) - může vstupní a period. prohlídky provádět registrující lékař (nově od 11/2017 s vyjímkou pracovníků ve školství, zdravotnictví a řidičů referentů) – vždy za úhradu (viz. ceník)
 5. Rozsah prohlídek a jejich interval je dán kategorizací. Kategorizace prací je povinností zaměstnavatele s tím, že I. kategorii určí sám (admin. práce, dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.). Zařazení do vyšší kategorie (II., III. nebo IV. kategorie) je nutné oznámit / navrhnout ke schválení krajské hygienické stanici. Rizikovou prací se rozumí práce III. a IV. kategorie, příp. II. kategorie po rozhodnutí hygienické stanice. Nově není nutný každoroční prohlídka u zaměstnanců, kteří provádějí noční práce. Interval prohlídek je dle novely poplatný kategorizaci (provácěcí vyhl. 436/2017 Sb.), ale je možné, že výhledově bude stan oven na 2 roky (až vyjde úprava prováděcí vyhlášky 79/2013 Sb.)
 6. Prohlídka u registrujícího praktického lékaře je zakončena posudkem (žádost vydává zaměstnavatel a má povinné údaje - viz níže).
 7. Posudek musí mít zaměstnavatel k dispozici, aby se mohl prokázat případné kontrole. Zaměstnavateli by totiž mohla hrozit sankce (až 300 000 Kč) za správní delikt na úseku pracovního poměru dle ustanovení § 25 zákona o inspekci práce (pokud ještě neuplynula doba 3 let od uzavření pracovního poměru). Navíc nelze vyloučit, že po uplynutí přechodného období dle ustanovení § 98 zákona o specifických zdravotních službách by na takového zaměstnance mohl kontrolní orgán pohlížet jako na zdravotně nezpůsobilého.
 8. Lékařský posudek, musí mít tyto náležitosti - podrobně viz výše uvedená legislativa:
 • identifikace zaměstnance, zaměstnavatele a poskytovatele (lékaře nebo zdrav.zařízení) - IČO
 • datum a účel vydání posudku
 • pracovní zařazení a druh práce
 • režim práce (směnnost, rozsah úvazku)
 • pracovní podmínky (zdravotní rizika, bezpečnostní rizika)
 • posudkový závěr musí obsahovat jedno z těchto 4 konstatování:
 • je zdravotně způsobilý
 • je zdravotně způsobilý s podmínkou
 • je zdravotně nezpůsobilý
 • pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost
 • datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základně zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis
 • poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání
 1. Nově nelze tedy vystavovat potvrzení na výměnném listu typu „schopen jako strojník“ neboť jsou neplatná.
 2. Úhrada vstupní lékařské prohlídky v souvislosti s noční prací bude prováděna podle ustanovení § 59 zákona č.202/2017. Tedy vždy hradí zaměstnavatel!!Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. (§59 zák. 202/2017)
 3. Mimořádná prohlídka se provádí:
 • na žádost orgánu ochrany veřejného zdraví
 • na žádost zaměstnavatele - změna podmínek, změna zdravotního stavu…
 • při změně rizikových faktorů - přeřazení na jinou pozici, práci
 • po absenci v zaměstnání - z důvodu nemoci trvající déle než 8 týdnů, z důvodu těžkého úrazu s bezvědomím, delší než 6 měsíců z jiných důvodů
 1. Výstupní prohlídka se provádí:
 • po ukončení prac. poměru u kategorie II. rizikové, III. a IV…
 • byla-li uznána nemoc z povolání nebo utrpěl-li zaměstnanec pracovní úraz
 • po ukončení práce rizikové a převedením na práci jinou…
 • na speciální žádost zamětsnavatele nebo zaměstnance…

!!! Vystavuje se pouze potvrzení o jejím provedení.


Od 15.12.2017 vešla v platnost prováděcí vyhláška č. 436/2017 Sb., novelizující vyhl. 79/2013 Sb., která upřesňuje rozsah prohlídek u některých specifických prac. zařazení a mění intervaly prohlídek.


Podrobnosti viz.:

^