Ordinace Braník

Ordinace praktického lékaře

Úraz, dopravní nehoda

Úraz, který se stane při dopravní nehodě je pojistnou událostí a je tedy možno nárokovat pojistné plnění (a to i v případě, že nemáte uzavřenu úrazovou pojistku). Výplata plnění jde pak z povinného ručení viníka nehody (vyplácí pojišťovna, u které má viník nehody povinné ručení).

Doporučujeme tedy CO NEJDŘÍVE nahlásit dopravní nehodu jako pojistnou událost u pojišťovny viníka.


Plnění zahrnuje:


BOLESTNÉ

výše odškodnění je dána vyhláškou (vyhl. č. 440/2001 Sb.) - každé poranění je bodováno, bod má hodnotu 120 Kč, lze navyšovat až na dvojnásobek.

Od 1.1.2014 již tato vyhláška neplatí. Bolestné bude nejspíše vypočítáno podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. - o odškodňování bolesti a ztížení spol. uplatnění způsobené prac. úrazem nebo nemocní z povolání??????, nebo podle pravidel pojišťovny.


CESTOVNÉ

náklady na cestu na vyšetření, na RHB… - dokladuje se buď velkým technickým průkazem a soupiskou ujetých km nebo lístky na MHD…. - doporučuji pro tento účel vyhotovit tabulku – viz níže a opatřit vždy razítky zdrav. zařízení. Ujeté kilometry kontrolujte na www.mapy.cz (plánovač cesty) - pojišťovny to kontrolují tamtéž.


ŠKODA NA MAJETKU

např. rozbité brýle, znehodnocené šaty… a samozřejmě vozidlo - dokladuje se účtenkami či čestným prohlášením – odečítá se „opotřebení“


UŠLÝ ZISK

dokladuje se výplatní páskou nebo daň. přiznáním


OSTATNÍ náklady

např. zajištění péče o zbytek rodiny, speciální diety, doplatky za léky a pomůcky, regulační poplatky


TRVALÉ následky (ztížení společenského uplatnění)

stejně jako bolestné – výše plnění je dána vyhláškou – nárok vzniká po uplynutí 1 roku od vzniku pojistné události, v případě, že zdravotní stav je ustálen


POZOR na PROMLČENÍ!!! – informujte se u příslušné pojišťovny


V případě úmrtí ještě


Náklady na pohřeb

Při usmrcení poškozeného se hradí též přiměřené náklady spojené s jeho pohřbem, pokud nebyly uhrazeny pohřebným poskytnutým podle zákona o státní sociální podpoře. Náklady pohřbu je povinen odpovědný subjekt nahradit tomu, kdo je fakticky vynaložil. Pohřební náklady se určí podle pracovněprávních předpisů o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání; to platí i o výši náhrady nákladů za zřízení pomníku nebo desky. Ve smyslu citovaných předpisů jsou náklady pohřbu zejména náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní výlohy, náklady na zřízení pomníku nebo desky a úpravu hrobu a jedna třetina přiměřených nákladů na smuteční ošacení. Náklady na smuteční ošacení a cestovní výlohy se hradí jen nejbližším příslušníkům rodiny a domácnosti zemřelého. Náhrada nákladů na zřízení pomníku nebo desky nesmí přesáhnout částku 10 000 Kč.


Náklady na výživu pozůstalých

Při usmrcení poškozeného se hradí peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým. Osobami oprávněnými jsou jednak osoby, kterýmzemřelý výživu fakticky poskytoval, aniž k tomu byl ze zákona povinen (např. družka), jednak osoby, kterým byl povinen výživu poskytovat ze zákona, byť i tuto zákonnou vyživovací povinnost neplnil.

Náhrada náleží oprávněným osobám za předpokladu, že náklady na výživu nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu. Východiskem pro určení náhrady nákladů na výživu pozůstalých je průměrný výdělek zemřelého zjištěný podle zvláštního zákona pro pracovněprávní účely. Nelze-li takto výdělek určit, vychází se při jeho určení z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového přiznání. Při stanovení rozsahu náhrady vychází soudní praxe z hledisek rozhodných pro vyživovací povinnost podle zákona o rodině.

Budoucí nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých lze odškodnit jednorázově na základě písemné dohody mezi oprávněným a povinným.


Zcela mimo výše uvedené stojí pojistné plnění z ÚRAZOVÝCH POJISTEK, tam je výše plnění dána ve smlouvě – doporučuji číst již při podepisování smlouvy!!

Formuláře pro pojišťovny vyplňuje praktický lékař na základě všech donesených zpráv od odborníků, u kterých byl pacient v léčení. Schovávejte tedy všechny kopie lékařských a propouštěcích zpráv, všechny účtenky a doklady.


^